نمرات درس آزمايشگاه روشهاي نوين آزمايشگاهي

نمرات درس آزمايشگاه روشهاي نوين آزمايشگاهي (از سيزده نمره)

 

آذري                      نه

ابراهيم نژاد              دوازده و بيست و پنج صدم

اثباتي                      شش و بيست و پنج صدم

استادي                  يازده و هفتاد و پنج صدم

اسدي                     ده و نيم

اميدي                     هفت و بيست و پنج صدم

برهاني                    پنج و هفتاد و پنج صدم

بهنام                      شش و هفتاد و پنج صدم

جدي                      نه و نيم

جهاني                     هشت و نيم

خوشوقت                 ده و نيم

دولو                       ده و نيم

ساراني                   ده

سپاهي                    دوازده و نيم

شادکانلو                 دوازده و نيم

صالح ابادي              دوازده

عالي                        دوازده

قوامي پور                هفت و بيست و پنج صدم

گرمه اي                  نه و نيم

مختاريان                 يازده

مقربي                      دوازده

موسوي                   نه و بيست و پنج صدم

نامور                      يازده و نيم

نصرتي                   هفت

هاديان                     يازده و نيم

تيموريان                  پنج و نيم

توکل                       ده و نيم


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط